1. Lekdetectie koelsystemen gefluoreerde broeikasgassen

De ILT informeert dat zij niet handhavend zal optreden als het verplichte lekkagedetectiesysteem voor koelsystemen met gefluoreerde broeikasgassen ontbreekt op een dak of naast het pand in de open lucht. Reden: een dergelijk systeem heeft in deze situaties geen zin. De wind blaast de koelgassen al weg voordat ze kunnen worden gedetecteerd door het aangebrachte detectiesysteem.

2. Normen voor bodembeheer conflicteren met vrij verkeer van bouwproducten

De ILT informeert dat een aantal beoordelingsrichtlijnen die vallen onder de Regeling bodemkwaliteit, in strijd zijn met de Europese verordening bouwproducten. De ILT geeft aan geen toezicht te houden op bouwproducten waarbij sprake is van deze strijdigheid.

3. Levering van benzine op Sint Eustatius

De ILT informeert over een aantal risico’s op Sint Eustatius over de levering van benzine en geeft aan welke verbeteracties zij heeft ingezet om tot een veilige situatie te komen.

4. Handhaving bij olieterminal en brandstofopslag Bonaire

De ILT informeert over het opleggen van meerdere dwangsommen bij een olieterminal en brandstofopslag op Bonaire omdat zij niet voldoen aan de vereisten uit de milieuvergunning.

5. Buisleidingen in bestemmingsplannen

De ILT heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) in bestemmingsplannen ten aanzien van artikel 2.9 ‘Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen’. De ILT constateert dat van de 9 bestemmingsplannen in 6 bestemmingsplannen geen doorwerking van het BARRO 2.9 is te herleiden.

6. Achterstallig onderhoud bij ‘natte’ Rijkswaterstaatwerken

De ILT heeft in 2016 geconstateerd dat er met enige regelmaat sprake is van onvoldoende of achterstallig onderhoud aan vaste objecten die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

7. Upfall Shower

De ILT informeert over een nieuw douchesysteem waarbij water hergebruikt wordt. Bij toepassing hiervan in collectieve drinkwatersystemen (zoals hotels) kan dit tot gezondheidsrisico’s leiden. Omdat een dergelijke toepassing onder de huidige drinkwaterregelgeving niet is toegestaan, zal de ILT bij toepassing van dit systeem handhavend optreden.

8. Treinbeïnvloedingsysteem Eurostar zal niet voldoen aan de Nederlandse eisen

De ILT informeert dat het treinbeïnvloedingssysteem van de Eurostar niet zal voldoen aan de Nederlandse eisen. Het traject loopt door meerdere landen en Frankrijk is het land van de eerste toelating voor dit traject. Omdat Europese regelgeving voorschrijft dat het land van eerste toelating primair beslist over de vergunningafgifte kan Nederland geen aanvullende eisen stellen. De ILT heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt aan haar Franse collega’s.

9. Edelstenen met asbest(achtige) vezels

De ILT signaleert (ook via een persbericht) dat er edelstenen zijn met op asbest gelijkende vezels en edelstenen die voor een deel bestaan uit de mineralen die verboden zijn in het Productenbesluit asbest. Deze stenen zijn momenteel niet verboden maar kunnen wel schadelijk zijn voor de gezondheid als ze bewerkt worden.