In dit hoofdstuk worden de gerealiseerde productieaantallen gespiegeld aan de in het MJP 2017 – 20121 geplande activiteiten.

Over het hele jaar genomen, valt de verwachte productie lager uit dan gepland. Specifieke politiek-maatschappelijke incidenten (voorbeelden: rubbergranulaatkorrels, straalgrit en GenX) en incidentele capaciteits- en ICT-problemen hadden invloed. Daarnaast is in het kader van de Koers 2021 ook de nodige energie gestoken in de vernieuwing en modernisering van het toezicht en het innoveren met behulp van data. Proeftuinen, ateliers, innovatieruimten en pilots met (de ontwikkeling van) nieuwe methodieken, middelen zoals apps en het komen tot nieuwe inzichten voor effectgerichte aanpak hebben in het afgelopen jaar de nodige inzet gekost. Dit is echter een investering in de toekomst, die zich uiteindelijk moet gaan terugbetalen in een efficiëntere en doelgerichte aanpak van het toezicht.

Productieaantallen Risicovolle- en explosiegevaarlijke stoffen

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

250

179

Administratiecontroles

1.375

740

Audits

9

0

Convenanten

10

0

Objectinspecties

1.175

836

Productieaantallen Vervoer gevaarlijke stoffen

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

275

124

Administratiecontroles

275

264

Audits

54

17

Convenanten

8

0

Objectinspecties

6.470

4.201

Incidentafhandeling

1.402

2.238

Productieaantallen Energiemaatregelen en Productregelingen

Activiteit

Planning

Realisatie

Administratiecontroles

1.700

420

Convenanten

4

0

Objectinspecties

36.000

31.159

Productieaantallen Afval

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

3.380

2.897

Administratiecontroles

200

361

Audits

4

0

Convenanten

4

0

Objectinspecties

955

829

Productieaantallen voor GGO-, defensie- en buisleidingentoezicht

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

83

37

Administratiecontroles

95

102

Audits

90

62

Objectinspecties

225

178

Incidentafhandeling

11

11

Productieaantallen Andere overheden

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningverlening

55

84

Wabo-adviezen

175

78

Administratiecontroles

200

31

Onderzoek

10

18

Trendanalyse

1

19

Productieaantallen Water en bodem

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

175

44

Administratiecontroles

3.175

3.094

Audits

21

40

Convenanten

16

15

Objectinspecties

770

936

Productieaantallen Scheepvaart

Binnenvaart

Activiteit

Planning

Realisatie

 Vergunningen

1.050

1.415

 Administratiecontroles

120

186

 Audits

15

15

 Convenanten

6

3

 Objectinspecties

800

666

 Incidentafhandeling

400

207

Zeevaart

Activiteit

Planning

Realisatie

 Vergunningen

5.400

6.202

 Administratiecontroles

100

198

 Audits

25

15

 Convenanten

2

2

 Objectinspecties

4.700

4.402

 Onderzoek

250

313

Productieaantallen Rail- en Wegvervoer

Rail

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

615

869

Audits

180

134

Objectinspecties

1.900

1.493

Wegvervoer

Activiteit

Planning

Realisatie

Administratiecontroles

952

549

Convenanten

73

67

Objectinspecties

15.480

9.247

Productieaantallen Luchtvaart

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

5.300

7.228

Audits

410

382

Objectinspecties

1.300

1.076

Incidentafhandeling

0

0

Onderzoek

0

0

Passagiersrechten

1.600

1.194

Voorvallen commercial air transport

15.500

11.345

Voorvallen general aviation

1.500

6

Productieaantallen Autoriteit woningcorporaties

Activiteit

Planning *

Realisatie

Vergunningen

1.450

2.185

Administratiecontroles

340

665

Audits

710

450

Onderzoek

4

4

Corpodata

680

1.343

Dienstverlening

2.600

7.668

* Op onderdelen wijkt de planning van de Aw in het MJP-ILT 2017-2021
af van de planning in het jaarwerkplan 2017 van de Aw.

Bureau Bestuurlijke Boete

Boeterapport opgesteld door:

Planning

Realisatie 

Inspectie Leefomgeving en Transport

1.200

 2.147

Nationale Politie, Landelijke Eenheid

350

Regionale Politiekorpsen

225

Rijkswaterstaat

300

Overig

25

Totaal boeterapporten

2.100

2.147

Opsporing

Activiteit

Planning

Realisatie

Signalen

88

112

Preweegdocumenten

16

22

Team Criminele Inlichtingen (TCI)-pv’s

30

58

TCI-rapporten

70

164

Analyses

2

2

PV’s (eindopsporingsonderzoeken)

10

12

Productieaantallen Meld- en Informatiecentrum

Binnengekomen meldingen

Activiteit

Planning

Realisatie

Gevaarlijke stoffen

10.010

8.392

Energiemaatregelen en productregelingen

230

40

Afval

530.330

639.429

Risicovolle bedrijven

640

1.771

Water en Bodem

10.060

8.308

Scheepvaart

680

648

Rail- en wegverkeer

430

551

Luchtvaart

440

441

Overig

564

Totaal meldingen

552.820

660.144

Binnengekomen vragen

Activiteit

Planning

Realisatie

Gevaarlijke stoffen

5.100

3.205

Energiemaatregelen en productregelingen

1.500

5.485

Afval

4.500

4.682

Risicovolle bedrijven

3.200

1.098

Water en Bodem

2.140

1.657

Scheepvaart

13.300

9.858

Rail- en wegverkeer

11.600

8.361

Luchtvaart

8.500

8.118

Totaal meldingen

49.840

42.464