In dit hoofdstuk worden de gerealiseerde productieaantallen gespiegeld aan de in het MJP 2017 – 20121 geplande activiteiten.

Over het hele jaar genomen, valt de verwachte productie lager uit dan gepland. Specifieke politiek-maatschappelijke incidenten (voorbeelden: rubbergranulaatkorrels, straalgrit en GenX) en incidentele capaciteits- en ICT-problemen hadden invloed. Daarnaast is in het kader van de Koers 2021 ook de nodige energie gestoken in de vernieuwing en modernisering van het toezicht en het innoveren met behulp van data. Proeftuinen, ateliers, innovatieruimten en pilots met (de ontwikkeling van) nieuwe methodieken, middelen zoals apps en het komen tot nieuwe inzichten voor effectgerichte aanpak hebben in het afgelopen jaar de nodige inzet gekost. Dit is echter een investering in de toekomst, die zich uiteindelijk moet gaan terugbetalen in een efficiëntere en doelgerichte aanpak van het toezicht.

Productieaantallen risicovolle- en explosiegevaarlijke stoffen

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 250 179
Administratiecontroles 1.375 740
Audits 9 0
Convenanten 10 0
Objectinspecties 1.175 836

Productieaantallen vervoer gevaarlijke stoffen

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 275 124
Administratiecontroles 275 264
Audits 54 17
Convenanten 8 0
Objectinspecties 6.470 4.201
Incidentafhandeling 1.402 2.238

Productieaantallen energiemaatregelen en productregelingen

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Administratiecontroles 1.700 420
Convenanten 4 0
Objectinspecties 36.000 31.159

Productieaantallen afval

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 3.380 2.897
Administratiecontroles 200 361
Audits 4 0
Convenanten 4 0
Objectinspecties 955 829

Productieaantallen voor GGO-, defensie- en buisleidingentoezicht

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 83 37
Administratiecontroles 95 102
Audits 90 62
Objectinspecties 225 178
Incidentafhandeling 11 11

Productieaantallen andere overheden

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningverlening 55 84
Wabo-adviezen 175 78
Administratiecontroles 200 31
Onderzoek 10 18
Trendanalyse 1 19

Productieaantallen water en bodem

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 175 44
Administratiecontroles 3.175 3.094
Audits 21 40
Convenanten 16 15
Objectinspecties 770 936

Productieaantallen scheepvaart

Productieaantallen binnenvaart

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 1.050 1.415
Administratiecontroles 120 186
Audits 15 15
Convenanten 6 3
Objectinspecties 800 666
Incidentafhandeling 400 207

Productieaantallen zeevaart

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 5.400 6.202
Administratiecontroles 100 198
Audits 25 15
Convenanten 2 2
Objectinspecties 4.700 4.402
Onderzoek 250 313

Productieaantallen rail- en wegvervoer

Rail

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Vergunningen 615 869
Audits 180 134
Objectinspecties 1.900 1.493

Wegvervoer

Productieaantallen
Activiteit Planning Realisatie
Administratiecontroles 952 549
Convenanten 73 67
Objectinspecties 15.480 9.247

Productieaantallen Luchtvaart

Activiteit

Planning

Realisatie

Vergunningen

5.300

7.228

Audits

410

382

Objectinspecties

1.300

1.076

Incidentafhandeling

0

0

Onderzoek

0

0

Passagiersrechten

1.600

1.194

Voorvallen commercial air transport

15.500

11.345

Voorvallen general aviation

1.500

6

Productieaantallen Autoriteit woningcorporaties

Productieaantallen
Activiteit Planning1 Realisatie
Vergunningen 1.450 2.185
Administratiecontroles 340 665
Audits 710 450
Onderzoek 4 4
Corpodata 680 1.343
Dienstverlening 2.600 7.668

Op onderdelen wijkt de planning van de Aw in het MJP-ILT 2017-2021 af van de planning in het jaarwerkplan 2017 van de Aw.

Bureau Bestuurlijke Boete

Boeterapporten
Boeterapport opgesteld door Planning Realisatie
Inspectie Leefomgeving en Transport 1.200 2.147
Nationale Politie, Landelijke Eenheid 350 -
Regionale Politiekorpsen 225 -
Rijkswaterstaat 300 -
Overig 25 -
Totaal boeterapporten 2.100 2.147

Opsporing

Opsporing
Activiteit Planning Realisatie
Signalen 88 112
Preweegdocumenten 16 22
Team Criminele Inlichtingen (TCI)-pv’s 30 58
TCI-rapporten 70 164
Analyses 2 2
PV’s (eindopsporingsonderzoeken) 10 12

Productieaantallen Meld- en Informatiecentrum

Binnengekomen meldingen
Activiteit Planning Realisatie
Gevaarlijke stoffen 10.010 8.392
Energiemaatregelen en productregelingen 230 40
Afval 530.330 639.429
Risicovolle bedrijven 640 1.771
Water en bodem 10.060 8.308
Scheepvaart 680 648
Rail- en wegverkeer 430 551
Luchtvaart 440 441
Overig 0 564
Totaal meldingen 552.820 660.144

Binnengekomen vragen

Binnengekomen vragen
Activiteit Planning Realisatie
Gevaarlijke stoffen 5.100 3.205
Energiemaatregelen en productregelingen 1.500 5.485
Afval 4.500 4.682
Risicovolle bedrijven 3.200 1.098
Water en bodem 2.140 1.657
Scheepvaart 13.300 9.858
Rail- en wegverkeer 11.600 8.361
Luchtvaart 8.500 8.118
Totale meldingen 49.840 42.464