De Europese Unie wil de interne markt zodanig reguleren dat aan de buitengrenzen alleen duurzame, gezonde en veilige producten worden toegelaten. Nederland, met internationale havens en luchthavens, moet die buitengrens bewaken.

Interne markt

Naast het weren van risicovolle producten bevordert het markttoezicht eerlijke concurrentie zowel binnen de interne markt als daarbuiten. De ILT consulteert de buitenwereld in een vroeg stadium over de aan te pakken problemen. Daarbij wordt samengewerkt met de overige toezichthouders op producten en met de markttoezichthouders van de Europese lidstaten. Voorbeelden zijn: vuurwerk, elektr(on)ische producten, verpakkingen van consumentenproducten, bouwproducten (CE {Conformité Européenne} markering), milieugevaarlijke stoffen zoals ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen.

Elektronische producten

Het toezicht op elektrische en elektronische producten was gericht op de energie-efficiëntie eisen aan elektromotoren. Elektromotoren hebben een aandeel van meer dan 65% in het elektriciteitsverbruik. Voor het behalen van klimaatdoelstellingen is het van groot belang dat de elektromotoren voldoen aan de minimale Europese efficiëntie eisen. De ILT heeft hiervoor voorlichting gegeven aan de verschillende branches en inspecties uitgevoerd. Tevens is een marktverkenning uitgevoerd voor het toezicht op producten voor warmwatervoorzieningen in 2018.

Bouwproducten

In 2017 werd het markttoezicht op bouwproducten vooral gestuurd van buitenaf als gevolg van verschillende signalen/meldingen (nationale en Europese meldingen). Bouwproducten waar extra aandacht aan is geschonken, zijn onder andere geleiderails, vetafscheiders en stalen constructieonderdelen. Er is in toenemende mate contact met de diverse brancheverenigingen binnen de bouw en er is meer samenwerking met de VNG en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Op Europees niveau werkt de ILT nauw samen met de markttoezichthouders van de overige lidstaten en sluit zij aan bij Europese toezichtprojecten.

Productie en opslag van bunkerolie

In 2017 zijn gecombineerde REACH- en afvalinspecties uitgevoerd bij handelaren en blenders (tankopslagbedrijven) die actief zijn in de bunkeroliemarkt voor zeeschepen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Daarbij zijn diverse overtredingen vastgesteld van de Europese stoffenverordening (REACH). Zo ontbreekt het vaak aan transparantie over de herkomst en samenstelling van de diverse gevaarlijke stoffen en mengsels. Regelmatig komt de documentatie (zoals het veiligheidsinformatieblad) niet overeen met het geleverde product, wat de risico’s voor gezondheid en milieu kan vergroten. Bij het bepalen van de verantwoordelijkheden wordt vaak naar elkaar gewezen. Daarnaast blijkt dat de betrokken partijen bij het vervaardigen van bunkerolie niet goed letten op de gevaren van de stof voor mens en milieu.

De ILT heeft aan de brancheorganisatie voor de tankopslagbedrijven VOTOB gecommuniceerd wat de REACH-verplichtingen zijn voor transparantie over de herkomst en samenstelling van gevaarlijke stoffen en mengsels. De VOTOB zorgt voor (Engelstalige) communicatiemiddelen voor haar achterban en voor het internationale overleg over dit onderwerp. De problematiek is ook door de ILT aangekaart in EU-kader (bij het Forum voor EU-toezichthouders REACH en CLP {Classification, Labeling & Packaging Regulation}).