De ILT onderschrijft dat samenwerking belangrijk is om de naleving te bevorderen. Samenwerking maakt namelijk een meer omvattende aanpak mogelijk. Daarmee is het mogelijk dat ‘het net zich sluit’ om bedrijven die zich niet aan de wet willen houden. Daarnaast past het bij het rijks thema ‘Meer effect, minder last’ om door betere samenwerking de toezichtlast te verminderen.

Schijnconstructies wegvervoer

De aanleiding voor de aanpak van schijnconstructies ligt in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Zo hebben de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu ter gelegenheid van het Sociaal Akkoord aan de Tweede Kamer toegezegd dat schijnconstructies in de transportsector door de inspectiediensten in gezamenlijkheid worden aangepakt volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

In 2017 leidde de communicatie van de ILT tot verschillende berichten in de media. Middels monitoring wordt gevolgd of de onderzochte bedrijven de schijnconstructie hebben beëindigd. Bij de aanpak van schijnconstructies wordt samengewerkt met de Inspectie van SZW, de politie en de douane. Tevens is de samenwerking met buitenlandse inspectiediensten gezocht. Bij een schijnconstructie is vaak een niet reële vestiging in het buitenland aan de orde. Zo hebben inspectiediensten in Polen, Roemenië, België, Engeland, Ierland en Duitsland gehoor gegeven aan onze verzoeken tot opvolgende en/of gelijktijdige bedrijfscontroles.

Gasmaskers met asbest

Door een nieuwsitem in de media is de ILT op de hoogte gebracht van een omvangrijke partij oude gasmaskers met daarbij horende filterbussen van Russische makelij. De filterbussen bleken asbest te bevatten. Via 2 persberichten heeft de ILT informatie over de risico’s van de filterbussen verspreid. Daarnaast is nagegaan wie de maskers op de markt bracht. Hierbij is ook gezocht op verkoopsites zoals Marktplaats.nl, Tweedehands.nl en Ebay.com. Vervolgens is een groot aantal aanbieders op locatie (groothandelaren, veilingbedrijven, dump- en survival winkels) bezocht. Bedrijven die de filterbussen op voorraad hadden, zijn gesommeerd deze naar een voor asbest erkende stortplaats af te voeren. Na het afvoeren dienden zij een stortbewijs te overleggen. Veilingbedrijven zijn gevraagd kavellijsten op te stellen waardoor een verband kon worden gelegd tussen aanbieders en kopers. Groothandelaren werden verplicht hun kopers te informeren en dienden ervoor te zorgen dat de filterbussen op legale wijze afgevoerd zouden worden. Tot slot zijn de overheden van andere Europese landen geïnformeerd over de betreffende filterbussen.

CE-producten

De Algemene Rekenkamer (ARK) onderzocht producten die ten onrechte een CE merkteken dragen en deed aanbevelingen waarvan er een aantal ook van toepassing zijn op (markt-)toezichthouders. Deze aanbevelingen gaan onder meer over (internationale) samenwerking met toezichthouders en marktpartijen die de producten aanschaffen. In opdracht van de Inspectieraad zijn de aanbevelingen vertaald in een actieplan voor 2018. De ILT was betrokken bij dit actieplan vanwege haar toezicht op de naleving van CE-markering op bijvoorbeeld bouwproducten.

Samenwerking met WSW

Bij de corporatiesector heeft de Aw de taak van extern toezichthouder en fungeert het WSW als ‘borger’. Het borgen van leningen betekent een garantie voor de financier. Omdat de taakgebieden van de Aw en de WSW elkaar overlappen moest helderheid over aanpak en werkwijze worden gecreëerd. Eind 2017 is gewerkt aan een gezamenlijk beoordelingskader en aan een uitwerking van de gezamenlijke werkwijze. De gezamenlijke werkwijze leidt tot een ‘ontdubbeling’ van taken, terwijl gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise.