De ILT ziet toe op de naleving van regels voor zowel transport als milieu. Deze combinatie van onderwerpen biedt kansen om geïntegreerd toezicht toe te passen. Een voorbeeld is het voorkomen dan wel tegenhouden van export van stoffen uit Nederland die elders schade kunnen toebrengen aan mens en milieu.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten bij de ILT gemeld worden. Afhankelijk van de ernst en complexiteit beoordelen inspecteurs ter plaatse wat gedaan moet worden. Als de oorzaak (falen van menselijke, organisatorische en/of technische aard) niet direct duidelijk is, wordt dit onderzocht.

In 2017 kreeg de ILT te maken met 183 incidenten met het vervoer van gevaarlijke stoffen: 106 via de weg, 74 via het spoor en 3 via de lucht. Belangrijkste oorzaken: menselijk falen, organisatorisch falen en technisch falen.

Blendstocks

De ILT heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar blendstocks die worden gebruikt voor het bereiden van benzine en diesel in de Rotterdamse en de Amsterdamse haven voor de West-Afrikaanse markt waar andere brandstofnormen gelden. Er is gekeken naar het mechanisme, de kernproblemen en de risico’s daarvan. De resultaten van dit onderzoek worden in 2018 aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

Recycling elektronica

De ILT wil zich bij haar activiteiten beter kunnen richten op het bevorderen van een circulaire economie voor elektrische apparatuur. In 2017 is een team opgericht waarin medewerkers vanuit verschillende disciplines gezamenlijk een verkenning hebben uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan focust ILT op:

  • Nieuwe elektr(on)ische apparatuur met circulair ontwerp zonder toepassing van zorgwekkende stoffen.
  • Betere inzameling van gebruikte en afgedankte elektr(on)ische apparatuur.
  • Hoogwaardige recycling van afgedankte elektrische apparatuur met terugwinning van hoogwaardige grondstoffen.

Samenvoegen grond

De ILT heeft een groot onderzoek gedaan naar het samenvoegen van grond bij alle Nederlandse gemeenten. Alle gemeenten hebben een vragenlijst ontvangen waarin hen is gevraagd of en op welke wijze grondopslag plaatsvindt. Vervolgens zijn 85 gemeenten bezocht en beoordeeld of zij handelden volgens de erkenningsplicht voor het samenvoegen van grond. De resultaten zijn eind 2017 nog niet allemaal bekend, maar de eerste tekenen wijzen er op dat gemeenten nog een verbeterslag moeten maken. Gemeenten die zonder erkenning samenvoegen, krijgen een sanctiebrief.

Gezamenlijke controles binnenvaart

Het Havenbedrijf Rotterdam, de politie en de ILT hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij de sleep- en duwvaart. Daaruit blijkt een opvallend hoog overtredingspercentage. Bij de controle van 36 schepen in de haven van Rotterdam was slechts in 6% van de gevallen alles in orde. Bijna altijd was er wel iets met de techniek van het binnenvaartschip niet in orde. Qua bemanningssterkte en rusttijden worden de regels ook regelmatig overtreden. Ieder kwartaal stemmen de diensten de resultaten van deze inspecties af en kijken ze in hoeverre de aanpak effect heeft of dat de aanpak van het onderwerp anders moet.

Buisleidingexploitanten

Er zijn bij 34 exploitanten controles uitgevoerd waarbij de nadruk ligt op het veiligheidsbeheerssysteem. Deze audits zijn aangevuld met 7 reality checks en administratiecontroles onder meer over de kwaliteit van aanwezige noodplannen. Uit controles blijkt dat de knelpuntsanering medio 2017 is afgerond. Eénmaal was er sprake van een incidentonderzoek over een kleine aardgaslekkage bij Appingedam. Het ondergrondse lek was veroorzaakt door een manoeuvre van een zwaar transportvoertuig op een plek waar dat niet mocht. Bij dit incident was overigens geen sprake van persoonlijk letsel.