In het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 staat een uitgebreide toelichting en verantwoording van de staat van baten en lasten en de balans 2017.

Staat van baten en lasten

Baten                                                                                                     bedragen x €1.000

Omzet IenW

121.028

Omzet overige departementen

375

Omzet derden

27.689

Rentebaten

0

Vrijval voorzieningen

98

Bijzondere baten

1.647

Totaal baten

151.137

Lasten

Apparaatskosten

152.664

Personele kosten

112.741

Materiële kosten

39.922

Rentelasten

0

Afschrijvingskosten

1.808

Immaterieel

0

Materieel

1.808

Overige lasten

1.535

Dotaties voorzieningen

1.266

Bijzondere lasten

269

Totaal lasten

156.006

Behaald resultaat

- 4.869

De ILT heeft over 2017 een negatief resultaat behaald van € 4.869.000 dat wordt opgevangen binnen het eigen vermogen. De belangrijkste oorzaken voor dit negatieve resultaat zijn een incidentele toevoeging aan de voorziening voor medewerkers in een substantieel bezwarende (extra belastende) functie en daarnaast de structurele stijging van ICT-kosten.

Balans per 31 december 2017                                                             bedragen x € 1.000

Activa

Immateriële vaste activa

0

Materiële vaste activa

2.075

Grond en gebouwen

0

Installaties en inventarissen

0

Overige materiële vaste activa

2.075

Materiële vaste activa in aanbouw

0

Onderhanden werk

0

Debiteuren

1.587

Overige vorderingen en overlopende activa

3.378

Liquide middelen

26.542

Totaal activa

33.582

Passiva

Eigen vermogen

2.595

Voorzieningen

2.812

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

Crediteuren

1.213

Overige schulden en overlopende passiva

26.962

Totaal passiva

33.582

Activa
Liquide middelen
De ILT beschikte eind 2017 over ruim € 26 miljoen. Tegenover de liquide middelen staat een aantal voorzieningen, reserveringen en schuldposities op de balans en heeft de ILT de beschikking over een eigen vermogen.

Passiva
Eigen vermogen
Als gevolg van het negatieve resultaat daalt het eigen vermogen van de ILT naar ruim € 2,5 mln.

Voorzieningen
Het betreft een voorziening functioneel leeftijdsontslag, een reorganisatievoorziening en een voorziening claims derden.

Overige schulden en overlopende passiva.
Hieronder vallen verscheidene schuldposities van de inspectie. De belangrijkste daarbij zijn de verplichtingen aan het personeel en transitorische posten.