De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceert dit jaar voor de 4e keer de Staat van Schiphol.

De ILT publiceert de Staat van Schiphol sinds 2018. De publicatie is een reactie op aanbevelingen in het rapport ‘Veiligheid Vliegverkeer Schiphol (2017)’, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Een gebruiksjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Veilig en duurzaam Schiphol

De Staat van Schiphol brengt in beeld hoe het is gesteld met de veiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven. Dit gebeurt aan de hand van 4 thema’s:

De Staat van Schiphol richt zich op informatie over het gebruiksjaar 2021. Daar waar dat toegevoegde waarde heeft, wordt ook informatie over andere jaren gebruikt. Bijvoorbeeld om trends te laten zien. Uitgebreidere informatie over trends is terug te vinden in de cijfers over een Veilig en Duurzaam Schiphol.

Verschillen met vorig jaar

Dit jaar beschrijft de Staat van Schiphol uitgebreider hoe de veiligheid op Schiphol is ingericht.

Vorig jaar besteedde de Staat van Schiphol een apart hoofdstuk aan de invloed van de coronapandemie. Inmiddels zien we dat de effecten van de coronacrisis langer aanhouden dan gedacht. Daarom is er dit jaar voor gekozen om informatie over corona-effecten een plek te geven in de themahoofdstukken. Er is dus geen apart coronahoofdstuk meer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt data over de uitstoot van stoffen door vliegtuigbewegingen en grondmaterieel op Schiphol. Deze zijn verwerkt in de Staat van Schiphol 2021. Voor deze Staat van Schiphol zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar over de concentratiewaarden in de omgeving van Schiphol, zoals voor NO₂. Een update volgt in de Staat van Schiphol 2022.

Handhavingsrapportage

De ILT stuurt 2 keer per jaar een handhavingsrapportage naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staan de resultaten van het toezicht en de handhaving voor die onderwerpen waarvoor een wettelijke rapportageplicht geldt. Sinds 2019 wordt de handhavingsrapportage voor een heel gebruiksjaar opgenomen in de Staat van Schiphol. Deze Staat van Schiphol bevat de handhavingsrapportage Schiphol over het gebruiksjaar 2021.

Informatiebronnen

Voor de samenstelling van de Staat van Schiphol zijn ILT-data gebruikt, bijvoorbeeld van inspecties. Daarnaast vraagt de ILT gegevens op bij verschillende andere organisaties, zoals Schiphol, het RIVM (uitstoot) en het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS; meldingen geluidshinder). Op deze manier ontstaat een zo compleet mogelijk beeld.Deze Staat van Schiphol liever bekijken als PDF? Dat kan via deze download