Veilig vliegen

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Naleving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst in haar toezicht of de luchtvaartbedrijven de wet- en regelgeving blijven naleven. Dat doet de ILT aan de hand van systeeminspecties of audits, en in objectinspecties.

Door corona kon de ILT in 2020 minder fysieke audits en inspecties doen. In gebruiksjaar 2021 was dat weer vaker mogelijk.

Naleving door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen blijft op peil

Het beeld is vergelijkbaar met vorig jaar: de naleving van wet- en regelgeving blijft op peil. Dat blijkt onder andere uit de resultaten van de reguliere ILT-inspecties. Tijdens een inspectie kan de inspecteur tekortkomingen constateren, waarop een interventie kan volgen. Afhankelijk van de ernst is dit een waarschuwing, verbeterafspraak, of het (deels) stilleggen van de activiteiten van het bedrijf. De zwaarste categorie, als de veiligheid ernstig in het geding is, wordt een level 1-interventie genoemd. Is de tekortkoming een mogelijke bedreiging voor de veiligheid? Dan gaat het om een level 2-interventie.

Geen level 1-tekortkomingen

De afgelopen jaren zijn geen tekortkomingen vastgesteld waarop een level 1-interventie volgde. Bij zo’n 6 van de 10 tekortkomingen (63%) volgde een level 2-interventie. Dat is iets lager dan de 67% in 2020.

Verdeling interventies in 2021

Verdeling interventies in 2021
xAantal
level 265
overige interventies38

Verdeling van interventies bij luchtvaartbedrijven, voor gebruiksjaar 2021. Er zijn geen ‘level 1’-interventies. Overige interventies zijn bijvoorbeeld een waarschuwing of verbeterafspraken.

Bron: ILT Brontabel als csv (47 bytes)

Om een indruk te krijgen van de naleving, kijkt de ILT naar de relatieve verdeling van de interventies in de ernstklassen. Het absolute aantal interventies hangt af van de hoeveelheid en het type inspecties. En op welke onderdelen van de regelgeving geïnspecteerd is. Dit maakt het verbinden van conclusies aan absolute aantallen inspecties en interventies over de jaren heen moeilijk.

Het Europees Agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) stelt het internationale inspectieprogramma vast. Binnen dit programma inspecteert de ILT vliegtuigen van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Buitenlandse inspectiediensten inspecteren Nederlandse luchtvaartmaatschappijen op buitenlandse luchthavens.

Resultaten internationale inspectieprogramma's: geen grote veranderingen

Binnen een internationaal inspectieprogramma controleert de ILT buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Buitenlandse inspectiediensten inspecteren op hun beurt Nederlandse luchtvaartmaatschappijen op buitenlandse luchthavens. Daarbij wordt de ernst van geconstateerde tekortkomingen in 4 categorieën ingedeeld: G, 1, 2, en 3, waarbij 3 de zwaarste categorie is. Het aandeel tekortkomingen in categorie 2 en 3 is in gebruiksjaar 2021 vergelijkbaar met voorgaand jaar: 34% (in 2020 was dit 33%). Dit gaat aan de ene kant over tekortkomingen die de ILT constateerde bij buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. En aan de andere kant over tekortkomingen die buitenlandse inspectiediensten vaststelden bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

Aantal tekortkomingen per ernstcategorie in 2021

Aantal tekortkomingen per ernstcategorie in 2021
xAantal
Categorie G83
Categorie 139
Categorie 240
Categorie 325

Verdeling naar ernst van de tekortkomingen, voor gebruiksjaar 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (74 bytes)

De meeste tekortkomingen hebben te maken met de cockpit

Verdeling ernstigste tekortkomingen in 2021

Verdeling ernstigste tekortkomingen in 2021 (categorie 2 of 3)
xAantal
[A] cockpit24
[B] cabine18
[C] vliegtuigconditie12
[D] vrachtruim4
[E] overig7

Verdeling van de ernstigste tekortkomingen (categorie 2 of 3) per groep, voor gebruiksjaar 2021. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de cockpit [A], de cabine [B], het vliegtuig zelf [C], het vrachtruim [D] en overig [E].

Bron: ILT Brontabel als csv (99 bytes)

De meeste tekortkomingen hebben te maken met de cockpit [A]. Het gaat dan bijvoorbeeld om een onvolledige vluchtvoorbereiding, of een onjuiste berekening van de gewichtsverdeling in het vliegtuig. Ook was er op Schiphol een voorval waarbij er al begonnen was met tanken, terwijl passagiers nog aan het uitstappen waren. In de categorie Overig [E] zijn 2 tekortkomingen geconstateerd voor het verkeerd gebruik van de APU. Vanwege corona is er in inspecties ook specifiek gekeken naar het vervoer van vracht in de cabine en de werk- en rusttijdenregelingen. De ILT constateerde hier geen tekortkomingen.