De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt of de inrichting en de werking van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van luchtvaartbedrijven aan de regels voldoet.

De ILT heeft dit jaar voor het eerst de volwassenheid van het veiligheidsmanagement onderzocht bij een aantal bedrijven op Schiphol.

Veiligheidsmanagementsysteem: 4 pijlers

Vanuit internationale (ICAO) en Europese regelgeving zijn er eisen aan de inrichting van het veiligheidsmanagement van luchtvaartbedrijven. Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) leunt op 4 pijlers:

  1. De 1e pijler gaat over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf en de vastgestelde veiligheidsdoelstellingen. Zijn er voldoende middelen om deze doelstellingen te bereiken? En is de organisatie zo ingericht dat dit bijdraagt aan het halen van de doelen?
  2. De 2e pijler gaat over identificatie, analyse en vermindering van risico’s. Een belangrijk onderdeel daarin is het veilig (zonder represailles) kunnen melden van gevaarlijke situaties en voorvallen. Dit draagt ook bij aan het leerproces binnen en buiten het bedrijf.
  3. De 3e pijler zorgt voor de inrichting en vastlegging van een proces om de voortgang en effectiviteit van ingezette maatregelen te monitoren. Dit proces moet zicht geven op hoe het ervoor staat met de veiligheid.
  4. De 4e pijler richt zich op de competenties van medewerkers en het promoten van veilig gedrag en een veilige cultuur. Daarin is onder andere aandacht voor training van medewerkers en communicatie over veiligheid.

Het onderzoek van dit jaar geldt als startpunt om de verbetering van het VMS te monitoren

Volwassenheid veiligheidsmanagement ruim voldoende

De ILT constateert dat het niveau van volwassenheid van het veiligheidsmanagement bij de onderzochte bedrijven op dit moment ruim voldoende is.

EASA-tool voor beoordeling VMS

Bij haar beoordeling maakt de ILT gebruik van een door het Europees Agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) ontwikkelde tool. De volwassenheid van het VMS wordt beoordeeld op een schaal die bestaat uit:

  • Aanwezig (Present)
  • Geschikt (Suitable)
  • Werkend (Operational)
  • Effectief (Effective)

De ILT constateert dat het VMS van de onderzochte bedrijven Aanwezig en Geschikt is. Daarnaast scoren de bedrijven op de meeste VMS-pijlers ook op Werkend-niveau. Daarmee voldoen zij ook aan de eisen van EASA. Er is dit jaar nog niet gekeken naar de effectiviteit. Het onderzoek van dit jaar geldt als startpunt om de continue verbetering van het VMS te blijven monitoren.