Veilig en gezond leven - Geluid

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Regels voor baangebruik

In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) staat welke banen Schiphol overdag en ‘s nachts mag gebruiken. In de nacht zijn deze baanregels strenger dan overdag. Dit betekent dat er in de nacht minder banen open zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of Schiphol zich aan de baanregels houdt.

Vliegverkeer voldoet aan de baanregels

De luchtverkeersleiding bepaalt op basis van de hoeveelheid vliegverkeer hoeveel banen nodig zijn. En verdeelt de starts en landingen over de banen op basis van bestemming of herkomst. Dit voorkomt dat er onveilige situaties ontstaan door kruisende vliegpaden in het luchtverkeersgebied van Schiphol. De ILT stelt vast dat Schiphol in 2021 de regels voor baangebruik uit het LVB naleefde. Dit betekent dat Schiphol geen banen gebruikte, terwijl dat op dat moment niet mocht.

Banenstelsel Schiphol (bron: Bewonersaanspreekpunt Schiphol; BAS).

De tabel laat zien op welke momenten het LVB gebruik van banen(combinaties) verbiedt. De getallen in de baancode geven informatie over de vliegrichting tijdens de start of landing (36 = noord, 09 = oost, 18 = zuid en 27 = west). Is de vliegrichting noord of zuid? Dan geven letters in de baancode de ligging van de baan aan ten opzichte van de Zwanenburgbaan (R = rechts, C = midden, of L = links).

Van 25 januari tot en met 10 mei 2021 vond groot baanonderhoud aan de Polderbaan plaats. De Zwanenburgbaan is toen tijdelijk opengesteld voor nachtelijk verkeer (36C). Dit gebeurde volgens de regels en werd mogelijk door het vaststellen van een tijdelijke ministeriële regeling.

Baanpreferentieregels

Het nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) kent, in aanvulling op de bestaande baangebruiksregels, regels voor strikt preferentieel baangebruik. Het NNHS is nog niet van kracht, maar de baanpreferentieregels worden al wel toegepast. Dit om het vliegen over gebieden met dichte woonbebouwing zo veel mogelijk te beperken.

Schiphol voldeed niet aan alle baanpreferentieregels

De ILT stelt vast dat Schiphol in 2021 niet alle regels voor preferentieel baangebruik naleefde. Zo werd in het zomer- en winterseizoen de norm voor de inzet van een 2e baan niet gehaald, bij het sterk afgenomen aantal vliegtuigbewegingen. De ILT onderzoekt de oorzaak en neemt de uitkomsten mee bij de beslissing over eventuele maatregelen in reactie op de geluidsoverschrijding bij handhavingspunt 20.

In het zomer- en winterseizoen werd de norm voor de 2e baanpreferentieregel voor starts niet gehaald

De tabel hieronder laat de normen en resultaten ten opzichte hiervan zien. De getallen in de baancode geven informatie over de vliegrichting tijdens de start of landing (36 = noord, 09 = oost, 18 = zuid en 27 = west). Is de vliegrichting noord of zuid? Dan geven letters in de baancode de ligging van de baan aan ten opzichte van de Zwanenburgbaan (R = rechts, C = centraal of L = links).

Voor het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) is aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol nodig (LVB1).

Baanpreferentieregels en ILT-toezicht

Het NNHS kent 4 baanvoorkeurregels. Regel 1 en regel 2 zijn op basis van het percentage van de tijd dat het vliegverkeer aan deze regels moet voldoen. Regel 3 is op basis van het aandeel van vliegverkeer en regel 4 op basis van aantallen vliegtuigbewegingen per etmaal. Hoewel het NNHS nog niet in werking is, beoordeelt de ILT al wel of Schiphol zich houdt aan deze baanpreferentieregels. De regels moeten ervoor zorgen dat vliegtuigen zo veel mogelijk de banen gebruiken die voor de minste omgevingshinder zorgen. Een ander doel is dat er niet meer banen worden ingezet dan nodig.