Veilig vliegen

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Veiligheid in de lucht

Ongevallen in de lucht kunnen ontstaan, doordat een vliegtuig in botsing komt met een ander object. Denk aan een ander vliegtuig, een drone of een vogel. Ook kan het voorkomen dat de bemanning de controle over het vliegtuig verliest.

Veiligheid kruisend luchtverkeer voldoet aan de eisen

Het komt voor dat routes van vertrekkende of naderende vliegtuigen kruisen met die van vliegtuigen die een doorstart maken. Dit heeft te maken met de ligging van de start- en landingsbanen op Schiphol. Dit heet ‘convergerend baangebruik’. Convergerend baangebruik is risicovoller dan parallelle baancombinaties. Zo maakte in maart 2018 een vliegtuig een doorstart op de Zwanenburgbaan richting het zuiden. Terwijl een ander vliegtuig net was gestart vanaf de Kaagbaan richting zuidwesten. Vliegtuigen komen dan te dicht bij elkaar, omdat de routes elkaar kruisen in het verlengde van de banen. Deze vorm van preferentieel baangebruik wordt gedaan om de geluidshinder te beperken. En is nodig om het verkeersaanbod goed en efficiënt af te handelen.

Convergerend baangebruik is alleen toegestaan bij goed zicht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt over dit incident in september 2020 een rapport uit onder de titel ‘Verminderde separatie na doorstart'. In reactie op een aanbeveling van de Onderzoeksraad evalueert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de bewijsvoering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), dat deze manier van werken voldoet aan de veiligheidseisen. De veiligheidsnorm staat in de Beleidsregels veiligheidsnormen ATC. De kans op een ongeval dat te maken heeft met luchtverkeersleiding door LVNL, mag volgens deze norm niet groter zijn dan 3 ongevallen per 10 miljoen vluchten. De evaluatie laat zien dat de procedure voldoet aan de algemene regels die er zijn voor startend en landend verkeer en dat het risico voldoet aan de huidige norm. Wel merkt de ILT op dat er in de wet- en regelgeving geen specifieke eisen worden gesteld aan convergerend baangebruik.

In de ISMS-roadmap staan maatregelen gericht op het verkleinen van het risico op botsingen in de lucht

Voorbeelden van maatregelen die in 2018 in de roadmap zijn opgenomen, zijn het terugdringen van het aantal last-minute baanwisselingen. En verbeterde toegang tot het luchtverkeersgebied van Schiphol. Het gaat vooral om aanpassingen van het huidige systeem, waar convergerend baangebruik onderdeel van is. De aanpassingen verbeteren de voorspelbaarheid van vliegroutes van naderende vliegtuigen. En zorgen voor een meer gelijkmatige verdeling van de verkeersbelasting. Hierdoor vermindert de kans op veiligheidsincidenten in de lucht. De ILT vindt het voldoende aannemelijk dat er een veiligheidsverbetering optreedt nadat de geplande roadmap-maatregelen zijn doorgevoerd.

Verlies van afstand (loss of separation)

Voor het door LVNL geleide vliegverkeer gelden minimale afstanden tussen vliegtuigen, zowel horizontaal als verticaal. Komen 2 vliegtuigen ondanks de minimaal vereiste afstand te dicht bij elkaar? Dan is er sprake van verlies van afstand (loss of separation). LVNL registreert dit en meldt dit aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). In 2021 werd bij ongeveer 1 op de 10.000 vliegtuigbewegingen een verlies van afstand gemeld. Dit aantal is vergelijkbaar met 2020.

De plek waar een vogelaanvaring plaatsvond, is niet altijd goed te bepalen. De hier meegenomen meldingen gaan over situaties waarbij de melder aangaf dat het om een vogelaanvaring op of bij Schiphol ging.

Botsingen met vogels

Een ander risico voor het vliegverkeer zijn vogels. Het aantal gemelde botsingen met vogels in verhouding tot het aantal vliegtuigbewegingen is vergelijkbaar met eerdere jaren: ongeveer 11 gemelde botsingen per 10.000 vliegtuigbewegingen.

Aantal meldingen verlies van afstand en botsingen met vogels

Aantal meldingen verlies van afstand en botsingen met vogels per 10.000 vliegtuigbewegingen
xbotsingen met vogelsverlies van afstand
20177,771,35
201810,310,84
201911,371,25
20209,90,95
202110,750,88

Aantal gemelde voorvallen met verlies van afstand en botsingen met vogels per 10.000 vliegtuigbewegingen, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ABL Brontabel als csv (126 bytes)

Luchtruimschendingen in 2021

Het komt voor dat vliegtuigen van buiten het luchtverkeersgebied van Schiphol dit gebied binnenkomen zonder toestemming. Het grootste deel van de luchtruimschendingen wordt veroorzaakt door de kleine luchtvaart. In gebruiksjaar 2021 waren er 105 gemelde luchtruimschendingen. Over de afgelopen jaren is een licht stijgende trend te zien. Een klein aantal van de gemelde luchtruimschendingen gaat over drones. Daarnaast zijn er ook andere meldingen over drones

In gebruiksjaar 2021 waren er 105 gemelde luchtruimschendingen

Aantal meldingen luchtruimschendingen en drones

Aantal meldingen luchtruimschendingen en drones
xdronesluchtruimschendingen
20174988
20185294
201945121
20201871
202126105

Aantal gemelde luchtruimschendingen en drones voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021. Het is niet zinvol om het aantal meldingen uit te drukken in verhouding tot het aantal vliegtuigbewegingen. Minder vliegtuigbewegingen betekent namelijk dat deze verhouding toeneemt, terwijl de kans op een ongeval juist afneemt.

Bron: ABL Brontabel als csv (93 bytes)